anadoluverumelimedya.com

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: İncirlik Hava Üssü ABD’ye kapatılabilir !

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: İncirlik Hava Üssü ABD’ye kapatılabilir

Reklam alanı

Şeref Malkoç: Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır…

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Şe­ref Mal­koç, PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmeyen ABD uçaklarına İncirlik Hava Üssü’nün kapatılabileceğini söyledi.

Bugün’den Aslıhan Karataş’ın haberine göre, Malkoç, “İs­lam coğ­raf­ya­sı­nı ve Os­man­lı­’yı par­ça­la­ma­yı he­def­le­yen Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’nın aslın­da hâ­lâ de­vam ediyor. Sı­ra­da­ki aşa­ma­nın ise Kürt­le­r’i bö­lüp par­ça­la­mak” dedi. Malkoç, “On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­’yi de bö­lüp par­çalamak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r” diye konuştu. Mal­koç, PYD-YPG’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D’­ye kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler kap­sa­mın­da İn­cir­lik Üs­sü­’nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­da­nış­man söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­’nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Su­ri­ye­’de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da an­la­ta­cak­tı­r” ifadesini kullandı.

About armadmin 9318 Artikel
Günlük olaylara toplum duyarlılığını yükseltebilmeyi umuyoruz.